top of page

palveluehdot

Yleiset palveluehdot

Ehtojen soveltamisala
Näitä ehtoja sovelletaan kun kuluttaja-asiakas (jäljempänä Asiakas) ostaa Trained By Animals-yritykseltä eläinten hoitoon, koulutukseen ja hyvinvointiin liittyviä palveluita.

Palvelusta sopiminen
Asiakas voi varata palvelun joko paikan päällä Trained By Animalsin toimipisteessä tai yrityksen kotisivuilla muilla mainituilla tavoilla. Palvelun sisällöstä sovitaan varaushetkellä (Asiakas hyväksyy kyseiset ehdot vahvistamalla varauksen). Trained By Animals tai sen yhteistyökumppani toteuttaa palvelun sovitun mukaisesti.

Palvelun suorittaminen
Trained By Animals suorittaa palvelun sovittuna ajankohtana sekä asianmukaisella huolellisuudella ja ammattitaidolla. Trained By Animals pidättää oikeuden harkintansa mukaan kieltäytyä palvelun suorittamisesta, jos kokee, että eläin ei sovellu kyseiseen palveluun.

Omistajan vastuu
Asiakas on velvollinen antamaan pyydettävät tiedot eläimestään palvelun suorittamista varten. Asiakas vakuuttaa näiden oikeellisuuden allekirjoittamalla asiakassopimuksen. Asiakas vakuuttaa myös vastaavansa rehellisesti eläimensä käytökseen ja persoonallisuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä, että annetut tiedot eläimestä ovat hänen parhaan käsityksen mukaan totuudenmukaisia.

Asiakas on myös vastuussa, että antaa Trained By Animalsille kaiken oleellisen tiedon eläimestä, joilla voi olla palvelun suorittamisen kannalta merkitystä. Myös sellainen tieto, jota Trained By Animalsin henkilökunta ei ymmärrä kysyä, mutta joka on otettava huomioon eläimen hoidon tai kouluttamisen kannalta, pitää tulla ilmi ennen palvelun alkua.

Eläimen käyttäytyminen
Ongelmatilanteissa (jos eläimen käyttäytyminen aiheuttaa ongelmia tai vaaraa muille eläimille tai henkilökunnalle) Trained By Animals pidättää oikeuden päättää palvelun suorittamisen.

Koiran tulee lähtökohtaisesti olla sisäsiisti. Mikäli näin ei kuitenkaan ole, Asiakkaan tulee kertoa tästä etukäteen.

 

Leikkaamattomien urosten kohdalla huomioitava, että jos koira merkkailee sisätiloissa, yrityksellä on oikeus laittaa koiralle urosvyö/vaippa.


Eläimen terveydentila
Asiakkaan tulee varmistua siitä, ettei eläimellä ole palveluun tuotaessa loisia, eikä se sairasta mitään tarttuvaa tautia. Mikäli eläin on sairastanut jotakin tarttuvaa tautia, se ei saa tulla Trained By Animalsin tiloihin ennen kuin se on ollut vähintään kaksi (2) viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia eläimiä.

Asiakkaan tulee myös pitää huoli siitä, että eläimellä on elintarviketurvallisuusvirasto Eviran suositusten mukaiset rokotukset kunnossa hänen vieraillessaan Trained By Animalsin tiloissa ja koulutuksissa.

 

Mikäli eläin on palveluun tuotaessa sairastanut tarttuvaa tautia tai hänellä on ollut loisia, asiakas vastaa täysimääräisesti Trained By Animalsille sekä kolmansille osapuolille tästä aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista. Trained By Animalsilla on myös oikeus veloittaa edellä mainitun syyn vuoksi kesken jääneen tai suorittamattoman palvelun hinta asiakkaalta kokonaisuudessaan.

Eläimen tuominen palveluun
Asiakas sitoutuu tuomaan eläimensä sovittuna ajankohtana. Mikäli palvelua ei saada suoritettua palvelulle varatussa ajassa Asiakkaan myöhästymisen takia, Trained By Animalsilla on oikeus veloittaa palvelusta täysi hinta. Näissä tapauksissa Trained By Animals ei vastaa mahdollisista puutteista lopputuloksessa, koska käytettävissä oleva aika ei vastannut alun perin sovittua. Asiakas voi joko varata uuden ajan tai mikäli palvelun suorittajan tilanne sallii, pidentää jo varaamaansa aikaa palvelun viimeistelyn mahdollistamiseksi.

Asiakkaan vahingonkorvausvastuu
Asiakas on korvausvelvollinen mahdollisista hänen tai eläimensä aiheuttamista vahingoista omaisuudelle, kiinteistölle sekä ihmisille ja muille eläimille, paitsi jos vahinko on aiheutunut Trained By Animalsin huolimattomuudesta tai tahallisuudesta.

Vastuurajoitus
Trained By Animals ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä eikä vahingoista. Trained By Animals ei vastaa tuotteissa, palveluissa tai digitaalisissa sisällöissä mahdollisesti olevista virheistä aiheutuneista vahingoista. Trained By Animals ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat tuotteiden tai palveluiden käytöstä tai mistään välillisistä vahingoista.

Asiakkaan harjoitellessa itsenäisesti eläimensä kanssa, asiakas on täysin vastuussa eläimestä ja omasta turvallisuudestaan.

Hinnasto
Palveluiden hinnat löytyvät eriteltynä hinnastossa yrityksen kotisivuilla. Trained By Animals pidättää myös oikeuden muutoksiin hinnoittelussaan.

Aukioloajat
Trained By Animalsin ajankohtaiset aukioloajat löytyvät yrityksen kotisivuilta.

Maksu
Sovittu hinta edellyttää, että maksut suoritetaan sopimuksen mukaan. Asiakas on henkilökohtaisesti vastuussa maksuistaan Trained By Animalsille.

Maksuehdot
Asiakkaan tulee maksaa palvelu viimeistään palvelun päättyessä, poikkeuksena koulutuspaketit, jotka maksetaan aina etukäteen.

Jos Asiakas ei maksa palvelua sovittuna ajankohtana, tulee hänen maksaa viivästyneelle määrälle kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa, sekä korvata Trained By Animalsille velan perinnästä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kulut.

Peruutukset & palautukset
Asiakkaan tulee peruuttaa palveluun varaamansa aika viimeistään 48 tuntia ennen varattua aikaa. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varauksen alkamista, Trained By Animalsilla on oikeus veloittaa Asiakkaalta kyseisen palvelun täysi hinta. Mikäli Asiakas ei saavu lainkaan paikalle, Trained By Animals veloittaa palvelun täyden hinnan.


Trained By Animals ei palauta maksuja koulutuspaketeista. Koulutuspakettien voimassaoloaika on 6 kk ostopäivästä.

Henkilötiedot
Trained By Animals säilyttää asiakkaiden henkilötietoja tietokannassa, joka noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön määräyksiä. Asiakas hyväksyy sen, että Trained By Animals kerää ja säilyttää henkilötiedot, joita tarvitaan asiakkaan tunnistamiseen ja sopimuksen tekemiseen. Tietoja kerätään myös eläimestä menestyksekästä palvelua varten. Tästä lisää yrityksen tietosuojaselosteessa.

Markkinointi
Asiakkaalle voidaan lähettää Trained By Animalsin palveluihin liittyvää asiakasviestintää, mikäli Asiakas ei ole tätä kieltänyt.

Valokuvat ja videot
Asiakkaan suostumuksella Trained By Animals voi ottaa valokuvia tai videoita hänen eläimestään ja käyttää niitä yrityksen viestintä- ja markkinointitarkoituksiin valitsemissaan medioissa. Trained By Animals ei suorita tästä korvausta Asiakkaalle ja pitää oikeudet valokuviin ja videoihin itsellään. Trained By Animalsilla ei myöskään ole velvollisuutta ilmaista eläimen tai sen omistajan nimeä kuvia ja videoita käyttäessään.

Palveluehtojen päivittäminen
Trained By Animals pidättää oikeuden tarkistamaan sopimusehtoja sekä muuttamaan niitä tilanteen vaatiessa. Trained By Animals on kuitenkin näissä tapauksissa velvollinen kertomaan muutoksista kaikille niitä koskeville osapuolille. Trained By Animals sitoutuu noudattamaan Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen määräyksiä koskien palveluehtojen muuttamista.

Erimielisyydet

Mahdollisissa riitatapauksissa asiat pyritään ratkomaan neuvottelemalla. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)

Tietosuoja
Tutustu tietosuojaselosteeseemme tästä.

bottom of page